Българската академия на науките (БАН) е национална автономна организация за научни изследвания, която развива научната си дейност в съответствие с общочовешките ценности, националните традиции, интереси и приоритети.

Изисквания към кандидатите:
• необходима квалификация – основно или средно образование

Задължения:
• Поддържа реда и хигиената в стаите, сервизните помещения, общите части в Творческия дом /ТД/ и прилежащото дворно място.
• Ежедневно почиства стаите, подменя спалното бельо, хавлиите и консумативи в сервизните помещения, съгласно утвърден график.
• Зарежда с хигиенни материали и рекламно-информационни брошури .
• Поддържа складовите помещения и прилежащите им части, съобразно хигиенно-санитарните и противопожарни изисквания;
• Следи за възникнали повреди в стаите и общите помещения в ТД и незабавно уведомява Домоуправителя на ТД.
• Изпълнява дейности по поддържане на зелените площи в района на ТД;

Ние предлагаме:

  • коректни трудови отношения и СО;
  • коректно изплащане на месечните трудови възнграждения и транспортните разходи;

Вид заетост: пълно работно време

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Необходими документи: автобиография (СV); копия от документи за трудов стаж, диплома за завършено образование, удостоверения за квалификация.

С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване.

Краен срок за подаване на документи: 22.10.2018 г.

Документите се подават  на е-mail:  g.krasteff@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1