Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 24 октомври 2018 г. (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на НАЦИОНАЛНИЯ АНТРОПОЛОГИЧЕН МУЗЕЙ към ИЕМПАМ-БАН, бул. Цариградско шосе 73, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Сравнителна характеристика на антропологични показатели на костни останки от османския период (XV-XIX век)”

на Надежда Дончова Атанасова,

докторант на самостоятелна подготовка от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологически науки”, научна специалност: “ Антропология” (шифър: 01.06.01).

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-15-49/26.07.2018 г.):

  1. Вътрешни членове:

Професор д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Доц. Зорка Петрова Митова, доктор

резервен член:

Доц. Ивайла Иванова – Пандурска, доктор

  1. Външни членове:

Професор д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – МУ – София

Професор д-р Стефан Сивков, дмн – МУ – Пловдив

Доц. Стефан Александров, доктор НАИМ-БАН

резервен член:

Проф. д-р Николай Лазаров, дмн – МУ- София

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http:/iempam.bas.bg/ann/announcements77.html