1. Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.
  Кандидат: доц. д-р Веселка Неделчева Желязкова

Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта на КМНЦ http://www.kmnc.bg

 1. Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по професионално направление 2.1. Филология, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.
  Кандидат: доц. д-р Славия Георгиева Бърлиева

Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта на КМНЦ http://www.kmnc.bg

 1. Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.2. История, специалност „История на България“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.
  Кандидат: гл.асистент. д-р Десислава Тачева Найденова

Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта на КМНЦ http://www.kmnc.bg

 1. Кирило-Методиевски научен център при БАНобявява рецензии и становища по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по професионално направление 2.1. Филогия, специалност „Теория и история на литературата“ за нуждите на секция „Кирило-Методиевски извори и традиции“, обявен в Държавен вестник, бр. 36/ 27.04.2018 г.
  Кандидат: гл.асистент. д-р Стиляна Атанасова Баталова

Материалите по конкурса са на разположение в Центъра и публикувани на сайта на КМНЦ http://www.kmnc.bg