Институтът по физика на твърдото тяло при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен Доктор съобщават, че на 25 октомври 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 300 на ИФТТ-БАН, бул. „Цариградско шосе“ №72, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване на материали с приложение в ортодонтията“,

на Ивана Илиевска,

редовен докторант от ИФТТ – БАН по професионално направление: 4.1. „Физически науки“, докторска програма: „Физика на кондензираната материя“.

 

Научно жури:

Председател на журито:

  • доц. д-р Ангелина Колева Стоянова-Иванова от ИФТТ – БАН (становище)

Членове на журито:

  • акад. дфн Александър Георгиев Петров от ИФТТ – БАН (рецензия)
  • проф. дтн Донка Георгиева Ангелова от ХТМУ – София (рецензия)
  • проф. д-р Борис Любомиров Шивачев, ИМК – БАН (становище)
  • доц. д-р Мирослава Милети Динкова, дм., Катедра по Ортодонтия, МУ – София (становище)

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията и са публикувани на интернет страницата на ИФТТ – БАН:

http://www.issp.bas.bg/wp-content/uploads/konkursi/PhD/ivana.ilievska/site-Ivana-Ilievska-PhD.htm