На 06.11.2018 г., от 15:00 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Моделиране на лексикалното знание с цел автоматична обработка на естествен език“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”, професионално 4.6. „Информатика и компютърни науки“ на Александър Николаев Попов.

Научно жури:
проф. Мария Нишева – СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
проф. Иван Койчев – СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензия)
проф. Людмила Димитрова – ИМИ – БАН (становище)
проф. Галя Ангелова – ИИКТ – БАН (рецензия)
доц. Геннадий Агре – ИИКТ – БАН (становище)

Желаещите могат да се запознаят с дисертацията на кандидата на място в канцеларията на ИИКТ – ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, ст. 215
Материалите са публикувани на сайта на института http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html