УС на БАН в свое заседание на 29.11.2018 г. избра:

Проф. д-р  Радослав Александров Наков
Геологически институт

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 23 от 29.11.2018 г.