Неизследвани досега стенописни паметници от първата половина на XIX век намират своето място в новото издание на Института за изследване на изкуствата – БАН „Корпус на стенописите от първата половина на XIX век в България“. Внушителното издание, резултат от три годишен труд на колектив от специалисти от БАН, университети и музеи от страната, беше представено на 10 декември в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. 

Доц. Емануел Мутафов – директор на ИИзкИ – БАН изказа дълбока благодарност и признателност към чл.-кор. проф. Елка Бакалова за съществуването на подобен тип издания – Корпуси в Института за изследване на изкуствата, както и за утвърждаването им като един от символите на институцията.

Извършена е огромна по обем, обхватност и значение работа, която коментира цялостно запазените паметници – обобщи акад. Васил Гюзелев. Той подчерта многобройните и разнопосочни научни приноси в Корпуса: точно и правилно датиране на новите паметници; коригиране на досегашни погрешни датировки; определяне на авторството на отделни стенописи и уточняване на връзката им с някои зографи; разчитане на ктиторски и други надписи към стенописите и други.

Внушителният том от 900 страници и богат илюстративен материал от 1200 снимки представя 52 стенописни паметника, разделени на отделни корпусни единици. В увода към изданието, под формата на обща научна студия, са представени още над 40 църкви. В регистъра на църквите е дадена систематизирана информация за паметниците, изписани от даден зограф, с цел да бъде улеснен читателят, търсещ данни за творчеството на определен майстор. Изданието също има събрана библиография, иконографски двуезичен индекс (български и английски), за да улесни и чуждестранните специалисти в търсенето на определен сюжет или образ на светец.