Докладът на Международната междуакадемична мрежа (IAP – InterAcademy Partnership) “Възможности за бъдещи научни изследвания и иновации в областта на храните, хранителната безопасност и селското стопанство: глобални перспективи на Международната междуакадемична мрежа”  беше анонсиран в навечерието на Конференцията на обединените нации за климатичните промени – COP 24 (Conference of the Parties) в Катовице, Полша.

130 национални академии се обединяват в него и призовават политиците да предприемат незабавни действия по отношение на изменението на климата, за да подобрят устойчивостта на световните хранителни системи. В  него учените апелират  за обръщане към науката и стимулиране на иновациите в сферата на хранителната промишленост.

В световен мащаб измеренията на проблема са огромни

Според последните оценки на ООН (FAO et al., 2017) броят на хронично недохранените хора в света се е увеличил от 777 млн. през 2015 на 815 млн. през 2016 г. Много повече хора страдат от микронутриенни дефицити и от проблеми, свързани с наднормено тегло или затлъстяване. Безопасността на храните се е влошила в някои региони на Африка, Югоизточна Азия, най-забележимо в ситуации на конфликти в комбинация със суша или наводнения.  От друга страна селскостопанското производство не може да се разширява безкрайно: има крайна необходимост от предотвратяване на  по-нататъшното изчерпване на екосистемните услуги и биологичното разнообразие.

Какви промени е необходимо да се направят?

Необходимо е спешно да се укрепят политиките и програмите, които се основават на доказателства, както и да се инвестира в решаването на най-критичните предизвикателства на нашето време: смекчаването на изменението на климата чрез промени в производството и потреблението на храна, която да е лесно достъпна и екологично устойчива. Тези въпроси са от изключителна важност не само за здравето и околната среда, но също и за световната икономика, търговия и работна ръка.

Интелигентни климатично ориентирани хранителни системи

Международната междуакадемична мрежа апелира да се премине към интелигентни климатично ориентирани хранителни системи. Междувременно обаче само ограничаването на емисиите на парникови газове в селското стопанство ще бъде недостатъчно, за да се отговори на въздействието на хранителните системи върху изменението на климата.

Стимулиране на потребителите да променят начина си на хранене

Политиците трябва да намерят начин да променят поведението на потребителите към новите храни и иновативните диети, както и да се научат да преценяват какви са последиците за околната среда от избора на определени храни. Намаляването на хранителните отпадъци също ще е приоритет.

Иновативни храни

Промяната на консуматорското поведение може да донесе съпътстващи ползи за здравето и климата, като например намаляването на консумацията на месо в някои региони като Европа. Примерите за иновативни храни включват смеси от месо и гъби, лабораторно отглеждано месо, водорасли и храни, базирани на насекоми.

Сътрудничество между естествените и социалните науки

Науките за живота и фундаменталните научни изследвания трябва да си сътрудничат много по-тясно със социалните науки и политическите изследвания в областта на храните и селското стопанство.

Създаване на нов международен научен консултативен механизъм

Международната междуакадемична мрежа препоръчва да се създаде международна консултативна комисия по въпросите на безопасността на храните и селското стопанство, да се включи участието на научните академии и да се укрепят механизмите за международно управление.

Изминалата 2018 година разкри точно колко уязвими са хранителните системи от предизвиканото от човека изменение на климата. Освен това само селското стопанство, лесовъдството и промените в земеползването, без да се включва транспортирането на храни и други енергийно интензивни процеси, допринасят около 20-25% за глобалните годишни емисии. Последният Специален доклад на Междуправителствената експертна група по изменението на климата (IPCC) изясни, че трябва да се избягва на всяка цена увеличението на глобалната температура с  2°C. Също така през 2018 г. Организацията по прехрана и земеделие към ООН (Food and Agriculture Organization of the United Nations) отбеляза, че абсолютният брой на недохранените хора продължава да се увеличава между 2016 и 2017 г.

* Международната междуакадемична мрежа (The InterAcademy Partnership (IAP) е международна мрежа от научни академии от цял свят, която обединява вече установената регионална мрежа от научни и медицински академии, позволявайки по този начин гласът на науката да бъде чут от политиците.

С доклада можете да се запознаете ТУК.