Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г.

Дата на създаване: 14.01.2019 г.

Указание: Приложения № 1а, 1б, 1в, 7а, 7б, 7в и 12 от документацията за участие съдържат конфиденциална информация по чл. 102, ал. 3 от ЗОП и ще се получават от потенциалните участници в процедурата само срещу подписване на декларация за конфиденциалност, изготвена по образец Приложение № 13. За повече подробности виж т. 29 от файл „Указания към участниците“.

Дата на публикуване: 14.01.2019 г. в 15:30 часа

Срок за получаване на офертите: 12.02.2019 г. (дд/мм/гггг), Местно време: 17:30 часа (чч:мм).


Във връзка с чл. 53 от ППЗОП, отварянето на офертите ще се състои на същия ден 13.02.2019 г. (сряда), но от 14:00 часа вместо от 11:00 часа. Мястото на отваряне на офертите остава без промяна – Зала 207 в сградата на БАН – гр. София, ул.”15 ноември” № 1.

Публикувано на 08.02.2019 г. в 17:20 часа.


Въз връзка с прилагането на чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), по процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“, открита с Решение номер ОП-1 от 11.01.2019 г. на Възложителя, както е обявено в Решение номер ОП-1 от 11.01.2019 г. на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, Възложителят е възложил на 12.04.2019 г. Обособена позиция (лот) № 4: «Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект № 7 на БАН на територията на Р България» и Обособена позиция (лот) № 5: «Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) на обект № 8 на БАН на територията на гр. София» чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП – според индивидуалната стойност на всяка от обособените позиции.

Дата на публикуване: 10 май 2019 г. в 14:50 часа.

Свали всички

ОП-1

ИмеРазмерДата на добавяне
Допълнително споразумение № 1 към Договор № ДУ-13 от 12.04.2019 г. 1.54 MB02.06.2020 в 16:49
Обявление за изменение изх. номер 12-00-46 от 02.06.2020 г. (Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение) 808.12 KB02.06.2020 в 16:48
Обявление изх. номер 12-00-40 от 08 май 2020 г. за възложена поръчка 1.61 MB08.05.2020 в 14:50
Решение номер РП-ОП-1 от 20.11.2019 г. за отмяна на Решение № РИ-ОП-1 от 25.03.2019 г. в частта по лот номер 2 5.98 MB20.11.2019 в 15:30
Договор № ДУ-14 от 12.04.2019 г. по обособена позиция (лот) № 3 заедно с приложения № 3 и № 4 към Договора 6.42 MB09.05.2019 в 21:32
Приложения № 3, № 4 и № 5 към Договор № ДУ-13 от 12.04.2019 г. 3.70 MB09.05.2019 в 21:30
Договор № ДУ-13 от 12.04.2019 г. по обособена позиция (лот) № 1 4.66 MB09.05.2019 в 21:30
Обявление изх. номер 12-00-52 от 08.05.2019 г. за възложена поръчка по обособени позиции номер 1 и номер 3 4.32 MB09.05.2019 в 16:52
Протокол № 3 от работата на конкурсната комисия, съставен на 12.03.2019 г. 906.97 KB26.03.2019 в 14:55
Протокол № 2 от работата на конкурсната комисия, съставен на 06.03.2019 г 1.60 MB26.03.2019 в 14:54
Протокол (окончателен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия 3.58 MB26.03.2019 в 14:54
Решение номер РИ-ОП-1 от 25.03.2019 г. за определяне на Изпълнител по обособена позиция (лот) номер 1, определяне на Изпълнител по обособена позиция (лот) номер 2 и определяне на Изпълнител по обособена позиция (лот) номер 3 3.87 MB26.03.2019 в 14:54
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти 788.50 KB07.03.2019 в 10:24
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 4.09 MB25.02.2019 в 14:28
Съобщение изх. номер 63-00-7 от 08.02.2019 г. по чл. 53 от Правилника за прилагане на ЗОП относно промяна в часа за отваряне на офертите 941.00 KB08.02.2019 в 17:37
Разяснения изх. № 63-00-7 от 24.01.2019 г. по чл. 180 от ЗОП отнасящи се до обособена позиция (лот) № 2 1.34 MB24.01.2019 в 16:43
Разяснения изх. № 63-00-7 от 24.01.2019 г. по чл. 180 от ЗОП отнасящи се до обособена позиция (лот) № 2 807.00 KB24.01.2019 в 16:43
Решение номер ОП-1 от 11.01.2019 г. за откриване на процедурата 1.02 MB14.01.2019 в 17:24
Обявление изх. номер 63-00-7 от 11.01.2019 г. за поръчка 3.70 MB14.01.2019 в 17:24
Документация за участие 756.58 KB14.01.2019 в 17:25