УС на БАН в свое заседание на 28.02.2019 г. избра:

Чл.-кор.проф.дфн Екатерина Ангелова Бъчварова
за директор на Институт за изследване на климата, атмосферата и водите

Решението на УС на БАН е отразено в протокол № 5 от 28.02.2019 г.