Какви са начините за оползотворяване на отпадъци от индустрията и селското стопанство и как могат да бъдат трансформирани в полезни материали като  адсорбенти за пречистване на води от органични замърсители и катализатори за получаване на водород като алтернативно гориво. Обучението е част от проект, в който ученици от български училища ще вземат пряко участие в провеждането на научни изследвания в лабораториите на Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН (ИОХЦФ – БАН). Учените ще запознаят децата с   проблеми, свързани с екологията, алтернативните горива, биомасата и оползотворяването й, получаване на съвременни материали и физикохимични методи за тяхното изследване.

Обучението е в рамките на тригодишен международен проект по програма „Хоризонт 2020“ RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). От българска страна ръководител е проф. дхн Таня Цончева от ИОХЦФ – БАН. Координатор на проекта е проф. Владимиро дал Санто от Италия. В проекта участват научни институции от Австрия, Финландия, Босна и Херцеговина, Украйна, Румъния, Естония и Сърбия.

В рамките на обучението по проекта ще се провеждат практики в избрани фирми, учениците ще бъдат запознати с конкретни индустриални производства и свързаните с тях екологични проблеми. Подпомогнати от учените в института и своите учители, те ще представят резултатите от своите изследвания на различни форуми. Създадената мрежа от европейски институции предвижда обмен на ученици и обучението им в страните, които са партньори по проекта.

Ученици от 119 СУ “Акад. Михаил Арнаудов“ вече се обучават в лаборатории „Органични реакции върху микропорести материали“ и „Химия на твърдите горива“ на ИОХЦФ. Предстои сключването на договори и провеждане на практики и с други столични училища, както и обучение на избрани ученици от чуждестранните партньори.