Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти“ на Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП, докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

 

Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова

Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП – БАН (рецензент)

Членове на научното жури:

  • Доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова, ПУ „П. Хилендарски“ (рецензент)
  • Доц. д-р Иван Цветанов Иванов, УНСС
  • Доц. д-р Велина Станчева Тодорова, ИДП при БАН
  • Доц. д-р Цветалина Аврамова Петкова, НБУ

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП -БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-1789.html