Институтът за държавата и правото на БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 10 април 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Чуждестранните лица като субект на данъчното право на Република България“ на Велина Петрова Спирова – задочен докторант в ИДП, докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Ганета Минкова Минкова

Председател на научното жури: проф. д-р Ганета Минкова Минкова, ИДП – БАН

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Сашо Георгиев Пенов, СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент)
  • Проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева, ИДП – БАН (рецензент)
  • Проф. д-р Валери Георгиев Димитров, УНСС
  • Доц. д-р Евелина Димитрова Стоева-Димитрова, СУ „Св. Кл. Охридски“

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП – БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-4264.html