Общото събрание на БАН обявява конкурс за:

награди за млади учени „Професор Марин Дринов”;

награди за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов”,

в следните направления:

 • Информационни и комуникационни науки и технологии;
 • Енергийни ресурси и енергийна ефективност;
 • Нанонауки, нови материали и технологии;
 • Биомедицина и качество на живот;
 • Биоразнообразие, биоресурси и екология;
 • Климатични промени, рискове и природни ресурси;
 • Астрономия, космически изследвания и технологии;
 • Културно-историческо наследство и национална идентичност;
 • Човек и общество.

В конкурсите могат да участват:

 • кандидатури, издигнати от Научните съвети на институтите и лабораториите при БАН;
 • кандидатури, издигнати от членовете на Общото събрание на БАН;
 • индивидуални кандидатури на млади учени.

Кандидатите трябва:

 • да имат образователната степен „магистър” от висше училище;
 • да са работили в БАН през последните две години или да са редовни докторанти в БАН.

Кандидатите за награда „Професор Марин Дринов” трябва да имат образователната и научна степен „доктор” и да не са по-възрастни от 35 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (23.05.2019 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Кандидатите за награда „Иван Евстратиев Гешов” трябва да имат образователната степен „магистър”, да нямат научна степен, да не са по-възрастни от 30 години в деня на изтичане на срока за подаване на предложенията (23.05.2019 г.). За майки с деца възрастта се увеличава с по една година за всяко дете.

Документите се подават в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (за предпочитане флаш-памет) в деловодството на БАН-Администрация в периода от 01.04.2019 г. до 23.05.2019 г. и съдържат документите, описани в т. 12 от  ПРАВИЛНИКА за присъждане на наградите на млади учени в БАН.

Наградите за млади и най-млади учени на БАН са парични, както следва:

 • награда „Професор Марин Дринов” – 4000 лв.;
 • награда „Иван Евстратиев Гешов” – 3000 лв.

Тази година връчването на наградите ще се извърши на тържество, посветено на 150-та годишнина от създаването на БАН.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 17:00 часа на 23.05.2019 г. Подробна информация за процедурата за провеждане на конкурса за наградите е представена в „Правилника за присъждане на наградите на млади учени в БАН”.