Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2019 г.

Дата на създаване: 02.04.2019 г.

Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Дата на публикуване: 02.04.2019 г. в 12:30 часа

Срок за получаване на офертите: 24.04.2019 г. (дд/мм/гггг), Местно време: 17:30 часа (чч:мм).

Свали всички

ОП-2

ИмеРазмерДата на добавяне
Обявление за приключване на договор 3.41 MB11.10.2019 в 17:38
Обявление за възложена поръчка 611.58 KB09.08.2019 в 15:55
Приложение номер 2 към Договор номер ДД-1 6.56 MB09.08.2019 в 15:55
Приложение номер 1 към Договор номер ДД-1 162.00 KB09.08.2019 в 15:54
Договор номер ДД-1 за изпълнение на поръчката 3.99 MB09.08.2019 в 15:54
Протокол (окончателен) по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия 3.75 MB13.06.2019 в 16:03
Протокол № 4 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на конкурсната комисия 2.05 MB13.06.2019 в 16:03
Протокол № 3 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП от работата на конкурсната комисия 1.54 MB13.06.2019 в 16:02
Протокол № 2 по чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 от ППЗОП от работата на конкурсната комисия 1.99 MB13.06.2019 в 16:02
Решение № РИ-ОП-2 от 13.06.2019 г. за определяне на изпълнител по поръчката 800.37 KB13.06.2019 в 16:02
Съобщение-изх. номер-63-00-232-от-23.05.2019 г.-за-датата,-часа-и-мястото-на-отваряне-на-ценовите-оферти-по-поръчката 787.00 KB23.05.2019 в 9:58
Протокол № 1 по чл. 104, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 3.61 MB09.05.2019 в 16:50
Документация за участие 1.09 MB02.04.2019 в 12:18
Обявление изх. номер 12-00-35 от 01.04.2019 г. за поръчка 793.66 KB02.04.2019 в 12:18
Решение номер ОП-2 от 01.04.2019 г. за откриване на процедурата 849.57 KB02.04.2019 в 12:18