Уведомяваме Ви, че е отворена покана за кандидатстване за мобилности с цел изнасяне на лекции (8 ч за седмица) и с цел обучение (административните служители имат предимство).

Отпуска се финансиране със средства на ЕК, което има за цел да покрие разходите за пътни, дневни и квартирни. С оглед на финансирането, мобилностите са от 2 до 5 последователни дни без да се броят дните за път. Кандидати със специални потребности имат право на добавка към гранта и тяхната мобилност се насърчава.

Периодът на провеждането им е от септември 2019 до септември 2020 г. Препоръчва се мобилностите за започват в неделя и да завършват в следващата събота като при всичи случаи неделя не се счита за работен ден и, съответно, за нея финансиране не се отпуска. Планираната начална дата на мобилността може да бъде променяна впоследствие.

Предложенията за мобилности се подават с придружително писмо от съответния институт/лаборатория/АСЗ, в което се посочват Еразъм договорът и областта на познание, по които се кандидатства, дали кандидатът е на щатен трудов договор и на академична длъжност в БАН и се прилагат СV в европейски формат и проекто-преподавателска програма (Mobility Agreement-Teaching) или проекто-работен план (Mobility Agreement-Training), по образец; на етап кандидатстване се подписват само от кандидата за мобилност. Докторанти, които са назначени на работа в институт на БАН също могат да кандидатстват за едноседмична мобилност като следва да представят копие на трудовия си договор.

Списък на Еразъм договорите и бланки има на сайта на БАН, рубрика „Документи” – Файлова библиотека – Международно сътрудничество – Еразъм.

Придружителното писмо се адресира до Комисията за селекция по програма Еразъм+, ул. 15 ноември № 1, София 1040 и документите се регистрират в деловодството.

Краен срок за подаване на предложенията: петък, 31 май 2019.

При селекцията ще се търси максимален географски обхват, по държави, и максимален обхват на областите на познание. Ще се вземат предвид представените CV и преподавателски програми/работни планове. Предимство ще имат кандидатите, които не са участвали в мобилност през предходните две години, предложенията за мобилности на учени, които водят докторантски курсове на английски език.

Одобрените кандидати ще получат комплект от необходими документи и указания за попълването им по имейл           

За допълнителна информация: Т. Галибова, главен експерт, тел. 02/979 5387, e-mail: tominaglb@cu.bas.bg