Във връзка с предстоящото подписване на нов Протокол към Споразумението за научно сътрудничество между БАН и ЧАН за периода 2020 – 2022 г. и подготовката на нов Списък от съвместни проекти за мобилност към Протокола, на 1 април 2019 г. започна кампания за набиране на нови проектни предложения. Кампанията приключва на 31 май 2019 г.

В отдел „МДОПП“ с придружително писмо (по образец, качен на сайта на БАН) от Директора на института се депозират предложения за нови проекти чрез:

– форма “А” (на български език), подписана от директора на института и от ръководителя на проекта, с печат и номер на решението на Научния съвет на института, с което се приема проектът.

– форма “В1” (на английски език), подписана и от двете страни (може и по e-mail).

Предложения за продължаване на предишни проекти не се приемат. Един изследовател може да бъде ръководител само на един проект.

Партньорите от чешка страна следва да подадат документите за съвместни проекти паралелно в Чешката академия на науките в съответствие с техните правила.

За допълнителна информация:

Габриела Чупренска, референт за Чехия

е-mail: tchouprenska@cu.bas.bg

тел.: 979 52 41