Институтът за държавата и правото на БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент  – един, по Граждански процес за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.30/09.04.2019 г. и на сайта на ИДП https://ipn-bg.org/novini/konkurs-zaemane-akademichna-dlzhnost-8077.html

Документи се приемат в канцеларията на Института, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902