Заключителна пленарна среща по проект MultiscaleSolar на Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и технологиите – COST се състоя в Института по физика на твърдото тяло на Българска академия на науките (ИФТТ – БАН) от 10 до 12 април 2019 г. Тя бе организирана от българските членове на научната мрежа – учени от Централната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН и Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Форумът, посветен на 150-годишнината от създаването на БАН, откри директорът на ИФТТ проф. Хассан Шамати и зам.-деканът на Физическия факултет при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Евгения Вълчева, които представиха ръководените от тях научни институции.

По време на заключителната пленарна среща 54 учени от 19 европейски държави участваха в обсъждането на въпроси относно бъдещите дейности по програма COST, предстоящите събития, свързани с фундаменталните проблеми и технологични тенденции при създаването на фотоволтаични елементи в рамките на  Хоризонт 2020 и Европейските рамкови програми. Те имаха възможността да чуят 20 пленарни доклада, разпределени в четири научни сесии, с фокус върху физическите свойства на различни материали и тяхното приложение за изграждане на соларни системи.

В програмата на научния форум бяха включени 3 постерни сесии, на които бяха представени и дискутирани, получените резултати от проведените изследвания по тематиката на MultiscaleSolar. Бяха организирани три кръгли маси, посветени на новите техниките за моделиране на фотоволтаични материали и прибори, станали необходими поради използването на наноструктури и внедряването им в архитектурата на слънчеви елементи от трето поколение. Представени бяха както бъдещите планове, така и комерсиализационни дейности, залегнали в Стратегията за действие по COST MultiscaleSolar.

Институтът по физика на твърдото тяло отвори обновените си със средства по европейски проекти лаборатории и показа на участниците в заключителната работна среща възможностите на модерното оборудване, използвано за получаване и изследване на тънки слоеве с бъдещо приложение във фотоволтаичната индустрия.