Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ (ИЕЕС-БАН) представи по интересен и забавен начин технологии с водород и горивни клетки пред ученици, родители, близки и приятели – участници от столицата и страната в „Пролетен фестивал на науката”, който се проведе на 13 и 14 април 2019 г. в НДК, София.

За будните за научно познание малки, големи и пораснали вече деца бяха демонстрирани водородни коли-играчки и модели на системи за получаване и съхранение на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници. Показани бяха експерименти за получаване водород чрез водна електролиза. Цялостната идея за водородната енергетика като технология на бъдещето бе онагледена с постери, образователни клипове и филми.

Така с надеждата да срещнат свои бъдещи последователи в интересния свят на науката, екип от млади учени запознаха посетителите на фестивала с едно от направленията на научно-изследователска работа в ИЕЕС – БАН, целяща усъвършенстване на електрохимичните системи с водород за приложение в реалните икономика, транспорт и бит.

Участието на ИЕЕС – БАН в „Пролетния фестивал на науката“ е събитие, което е част от програмата на института за отбелязване 150-годишнината от създаването на Българската академия на науките.

„Пролетен фестивал на науката“ се организира по социално-образователен проект „Апетит за образование чрез практика”, който е насочен към извънучилищно познавателно развитие на децата чрез практически занимания, уъркшопи, отворени дискусии, фестивали по интереси, провеждани с помощта на много млади ентусиазирани доброволци.