Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 15 май 2019 г. от 11.00  ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита
на дисертационен труд на тема:

Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури

на СВЕТЛАНА ТОДОРОВА ТОПАЛОВА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

Научна специалност: Информатика

Председател на Научното жури:

проф. дмн Петър Бойваленков

Членове на Научното жури:

проф. дмн Иван Ланджев – рецензент

проф. дмн Николай Янков – рецензент

проф. д-р Николай Манев – рецензент

проф. дмн Стефка Буюклиева

проф. дмн Румен Даскалов

проф. дмн Стоян Капралов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php