Националният природонаучен музей при БАН и Научното жури за присъждане на  научната и образователна степен “доктор” съобщават, че на 25 април 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на НПМ-БАН, Цар Освободител 1, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

 “КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ПЕПЕРУДИ (INSECTA: LEPIDOPTERA: MACROLEPIDOPTERA) В БЪЛГАРИЯ. ХАБИТАТНА ПРИВЪРЗАНОСТ, МОДЕЛИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЯКОИ МОДЕЛНИ ВИДОВЕ

на Христина Олегова Христова

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. “Биологически науки”, научна специалност 10614 „Ентомология“

Председател на Научното жури:

проф. д-р Здравко Хубенов

Членове на Научното жури:

проф. дсн Георги Георгиев  – рецензент

доц. д.р Алекси Попов  – рецензент

доц. д-р Драган Чобанов

доц. д-р Стоян Бешков

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на НПМ: http://nmnhs.com/documents/procedures-academic.html