Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 15.05.2019 г. от 11:00 часа в залата на ИЕЕС при БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 10, III етаж, гр. София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

 

“Импедансни изследвания на функционални електрокерамики с приложение за твърдооксидни горивни клетки”

 

 на Ивайло Георгиев Генов,

редовен докторант в ИЕЕС при БАН направление 4.2: Химически науки,

специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на тока)“, код 01.05.14

 

Научен ръководител:

проф. дхн Дария Владикова

 

Председател на Научното жури:

проф. дхн Райчо Райчев (ИЕЕС-БАН) – рецензент

 

Членове на Научното жури:

проф. дхн Мартин Божинов (ХТМУ- София) – рецензент проф. дхн Дария Владикова (ИЕЕС-БАН)

доц. д-р Рени Томова (ИОМТ – БАН)

доц. д-р Маргарита Габровска (ИК- БАН)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията (стая 202) на ИЕЕС при БАН, на горепосочения адрес и са публикувани на интернет страницата на ИЕЕС при БАН (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadLevelCur-176).