Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси  за професори – трима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали”, един по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности”, със срок два месеца от обнародването в „Държавен вестник”;

доценти – шестима, двама по професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия), един за лаборатория “ Високотемпературни оксидни системи” и един за лаборатория  „Интерметалиди и интеркалационни материали”,  двама по професионално направление 4.2. Химически науки (химична кинетика и катализ) за лаборатория „Реактивност на твърди повърхности” и двама по професионално направление  4.2. Химически науки (химия на твърдото тяло), един за лаборатория „Кристалохимия на композитни материали” и един за лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности” всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.36/03.05.2019 г. и на сайта на ИОНХ  http://www.igic.bas.bg/SUB1.html

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/

979 25-60 и 02/ 872-48-01.