Българската академия на науките (БАН) обявява свободна позиция Главен експерт в група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“ в БАН-Администрация

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
– организира и отговаря за дейността на група „Обществени поръчки и ремонти“ в отдел „Управление на собствеността“;
– организира и участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки’;
– участва в дейностите по проучване на необходимостта от ново строителство, преустройство, реконструкция и основен ремонт на сградния фонд и инженерната инфраструктура на БАН, в изготвянето на инвестиционните програми и планове на академията и в управлението на инвестиционния процес;
– изготвя становища и предложения по въпроси, свързани с ползването, стопанисването и поддръжката на имотите на БАН;

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
– висше образование в областта на техническите, икономическите, стопанските или юридическите науки;
– организационно-технически опит при подготовката, провеждането и изпълнението на обществени поръчки по ЗОП и при планирането и управлението на инвестиционния процес – минимум пет години.
– да познава и да умее да прилага действащата нормативна уредба /ЗОП, ЗУТ и други/.
– добра компютърна грамотност. Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Вид работа: постоянна работа
Вид заетост: пълно работно време – 8 часов работен ден на трудов договор
Населено място: гр. София

Необходими документи:
– за първи етап: автобиография (СV) и мотивационно писмо;
– за втори етап: копие от диплома за висше образовоние, документи за трудов стаж и други по преценка на кандидата.
С одобрените по документи кандидати ще се проведе събеседване. Краен срок за подаване на документи: 23.05.2019 г.
Документите се подават на е-mail: dora@cu.bas.bg или в деловодството на БАН, София, ул.”15 ноември” № 1