Институтът  за балканистика с Център по тракология при БАН и Научното жури за присъждане на  научната степен “доктор на науките” съобщават, че на 12 юни 2019 г. от 14.00  ч. в Заседателната зала на ИБЦТ, ул. „Московска“ № 45, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на  тема: “България и новото славянско движение (1941-1948)” на доц. д-р Бисер Петров, професионално направление 2.2. История и археология.

Материалите по защитата са на разположение в ИБЦТ  и са публикувани на интернет страницата на института: https://balkanstudies.bg/bg/konkursi.html