Народното събрание прие годишния отчет за дейността на Българската академия на науките за 2018 г. на днешното си пленарно заседание. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи пред депутатите дейността на Академията през изминалата година.

Акад. Ревалски подчерта, че Българската академия на науките се е утвърдила като най-големия национален научен център. Доказателство за водещата роля на Академията като научна институция в страната е фактът, че в последните години над 50% от реферираните научни статии според Web of Science се дължат на изследователи от БАН, които са една четвърт от всички учени в страната.

Постиженията на изследователите от БАН  са значително над средното световно ниво според независими световни бази данни. Публикуваните статии в списания от най-високата (Q1) категория за 2018 г. са 36%, като средното световно  ниво по този показател  е около 25%.

Акад. Ревалски обърна особено внимание на проектната дейност, реализирана в БАН, където успеваемостта за 2018 г. е много добра, и привлечените средства по различни научни проекти и договори са с 10 милиона повече от предходната година.

В два Центъра за върхови постижения и в два Центъра за компетентност, финансирани от МОН водещи организации са институти на БАН, което е атестат за научния, експертен и административен потенциал на изследователите от Академията.

Акад. Ревалски обърна особено внимание на факта, че субсидията на БАН за 2018 г. бе увеличена, но на практика за първи път от последните години е достигнала съизмерими стойности със субсидията от 2009 г. Председателят на БАН изтъкна, че един от най-съществените проблеми не само в Българската академия на науките, но и за страната като цяло, е възпроизводството на научния потенциал на България. Излизането от системата на висококвалифицирани учени поради възраст в най-близко бъдеще ще доведе до сериозни последици за научната общност и за развитието на обществото, които няма да могат да бъдат преодоляни с десетилетия. Привличането и задържането на млади учени, чрез включването им в атрактивни научни проекти и участието им в програмата за подпомагане на млади учени и постдокторанти е сред основните задачи в дейността на БАН през 2019 г.

Годишен отчет на БАН за 2018 г.