Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 11 юни 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

Вписване на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека“

Христо Светославов Симеонов – редовен докторант в ИДП

докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: проф. д-р Венцислав Петров Стоянов

Председател на научното жури: проф. д-р Венцислав Петров Стоянов

Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език

Рецензия на проф. Иван Русчев Русчев, д.ю.н.

Рецензия на проф. д-р Венцислав Петров Стоянов

Становище на проф. д-р Поля Неделчева Голева

Становище на доц. д-р Ценимир Братоев Братоев

Становище на доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.