Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на физик Светлана Христова Христова

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 20.06.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрически свойства и антираково действие на цитохром C, адсорбиран върху колоидни частици от монтморилонит“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“

Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева

Научно жури:

Акад. Борис Тенчов  – рецензент,

проф. дхн Христо Нанев – рецензент,

доц. д-р Александър Живков,

доц. д-р Стоян Каракашев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на

http://ipc.bas.bg/page/posts/zaschita-na-disertacija-za-priszhdane-na-obrazovatelnata-i-nauchna-stepen–doktor–112.php