Защитата на дисертационния труд на Георги Димитров Рашков, докторант на самостоятелна подготовка в секция „Фотовъзбудими мембрани“ с научен ръководител проф. д-р Емилия Апостолова, на тема „Възможности за приложение на фотосинтетичните мембрани като биорецептор за регистрация на пестициди“ (Област на висше образование: 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление: 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“) ще се състои на 27 юни 2019 г., от 14:00 часа, в заседателната зала в бл. 21, ул. „Акад. Г. Бончев”, Академичен комплекс „4-ти километър“.

Председател на Научното жури: проф. д-р Емилия Апостолова.

Рецензенти: проф. дбн Лиляна Масленкова и доц. д-р Виржиния Долчинкова.

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 105, София.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://biomed.bas.bg/bg/procedures/georgi-rashkov-phd/