Защита на дисертационен труд за
придобиване на образователна и научна
степен “доктор” в ИЕ – БАН
Институтът по електроника при БАН и Научното жури за присъждане на
образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 25.06.2019 г. (вторник) от
14,00 часа в зала 301 на ИЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, София ще се проведе
открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
„Получаване и изследване на наноструктурни материали за износоустойчиви
приложения”
на Мария Атанасова Орманова, редовен докторант от ИЕ-БАН, по направление 4.1
„Физически науки“, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника”
Научно жури:
Председател на журито:
Проф. дфн Николай Недялков – ИЕ – БАН (становище)
Членове на журито:
Проф. дфн Иванка Йорданова- ФзФ, СУ „Св.Кл. Охридски” (рецензия)
Проф. дфн Марин Господинов – ИФТТ – БАН(рецензия)
Проф. д-р инж.Мара Кандева – ТУ – София (становище)
Проф. дфн Петър Петров – ИЕ – БАН(становище)
Материалите по защитата са на разположение в канцеларията и са публикувани на
интернет страницата на ИЕ– БАН.