На 27.06.2019 г., от 16:30 ч., в зала 507 на бл. 2 на ИИКТ – БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“), ще се проведе открито заседание на научното жури за  защита на дисертацията „The open biodiversity knowledge management  system in scholary publishing” („OpenBiodiv: отворена система управление  на данни за биологичното разнообразие“) за присъждане на образователната  и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика”,  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки на Виктор  Ернестов Сендеров.

 Материалите по защита са публикувани на сайта на ИИКТ: http://www.iict.bas.bg/competitions_n_stepeni.html