Институтът по обща и неорганична химия при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор” съобщават, че на 23 юли 2019 г. от 11.00 часа в залата на ул. „акад. Г. Бончев” бл.11, ет. 2, София, ще се проведе открито заседание на журито за защита на дисертационен труд на тема:

„Получаване и фазови трансформации на йонномодифицирани калциеви ортофосфати приложими като костни заместители”

на ас. Костадинка Андонова Сезанова, докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН

Професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност (Неорганична химия)

Научен ръководител:

  • доц. д-р Диана Рабаджиева

Председател на научното жури:

  • проф. д-р Радостина Стоянова – рецензент

Членове на научното жури:

  • проф. д-р Росица Николова – рецензент
  • проф. д-р Любомир Македонски
  • доц. д-р Ивайла Панчева – Кадрева
  • доц. д-р Диана Рабаджиева

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИОНХ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИОНХ при БАН.