УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Обявява процедура за избор на директор на общоакадемично помощно звено
ЕДИНЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАЦИИ

Изисквания към кандидатите за директор на Единен център за иновации – БАН: висше образование, опит в административно-управленска дейност.
Документите за участие в процедурата са: Заявление до Председателя на БАН, автобиография, програма за развитие на Единен център за иновации, копие от диплома за висш образование, други документи по преценка на кандидата.
Документите се подават в БАН-Администрация, ул. 15 ноември № 1, стая № 234 от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.
Представените от Вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия избор.

Краен срок за подаване на документите: 26.07.2019 г., 16:00 ч.