Институтът за изследване на изкуствата на БАН ще проведе на 15.07.2019 г. от 13 ч. в заседателна зала 1, ул. Кракра 21, публична защита на дисертационния труд “Фолклорно-песенна орнаментика и съвременна композиторска практика (нотационни проблеми на импровизационния тип музициране)” за присъждане на образователната и научна степен доктор на редовния докторант Петър Атанасов Керкелов с научен ръководител проф. д-р Горица Найденова.

Рецензенти:

  • проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
  • проф. д. н. Марияна Булева

Членове на научното жури:

  • проф. д-р Велислав Заимов
  • доц. д. н. Венцислав Димов, председател
  • доц. д-р Веселка Тончева

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на ИИИзк, ул. Кракра 21.