Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурси за: – „професор“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност Математически анализ (Специални функции) – един; – „доцент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Взаимодействие човек – компютър) – един, за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в  „Държавен вестник” бр. 52 от 02.07.2019 г. Документите се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София ул. Акад. Г. Бончев бл. 8, тел.02/979-2848.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/