През октомври ще бъдат отличени най-успешните проекти

Най-успешните проекти по “Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.” ще бъдат наградени в началото на октомври на тържествено събитие. Награждаването на ръководителите на проектите, с постигнати значими научни или научно-приложни резултати, е посветено на приключването на Програмата и 150 – годишнината на БАН.

В резултат на успешното изпълнение на 18-месечните научни програми на проектите са публикувани общо 296 статии в научни списания, 6 научни монографии, 3 студии и една глава от книга. Броят публикации, реферирани в Web of Science и Scopus са 150 (в списания с импакт-фактор 101, в списания със SJR – 49). Осъществени са общо 29 краткосрочни специализации в чуждестранни научни центрове в Европа, с цел обмяна на опит и повишаване на квалификацията на младите учени и докторанти.

Резултати от проектите са представени в 382 участия на научни форуми, сред които 154 международни конференции в чужбина и 89 национални форума с международно участие. В хода на изпълнение на проектите има разработени и защитени дисертации, подготвени хабилитационни трудове, произведени дигитални продукти и изнесени изложби.

С решение на УС на БАН (от 27.06.2019 г.) бяха утвърдени отчетите на проектите по “Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.”, което отбелязва успешното ѝ приключване. Програмата беше финансирана с 2 млн. лв., предоставени целево от бюджета на Министерството на образованието и науката, и стартира на 10 април 2017 г. Бяха подадени общо 362 проектни предложения, от които бяха финансирани 184 научно-изследователски проекта на млади учени и докторанти в БАН, във всички научни направления.