Институтът по математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН) – София обявява конкурс за „главен асистент“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност Информатика (Информационно моделиране) – един, за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в  „Държавен вестник”.

Документите – в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София ул. Акад. Г. Бончев бл. 8, тел.02/979-2848.

Държавен вестник бр. 56 от 16.07.2019 г.

Обявата е публикувана на интернет страницата на Института:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/