Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност главен асистент: в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научна специалност Фолклористика (Философски и антропологични аспекти на религиозната култура) – един, за нуждите на Националния център за нематериално културно наследство, със срок 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“.

Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09.

Повече информация ТУК.