Специализираният научноизследователски и приложен център SHARE ERIC България ще работи с панелни данни от SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europе. Той се откри на 23 юли 2019 г. в Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН) за нуждите на учени, студенти и докторанти.

С този център се създава национална научна инфраструктура за бъдеща работа на българските учени, експерти и публичната администрация с данни от „Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE)“. Това подчерта гл. ас. д-р Екатерина Маркова от ИИОЗ – БАН, координатор на националния консорцуим по проекта. И добави, че това събитие не би било възможно без финансовата, административната и експертната подкрепа от страна на Министерство на образованието и науката.

Проф. Йоана Спасова-Дикова, научен секретар на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност”, връчи поздравителен адрес от името на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. В него се акцентира върху участието на България в международните научни инфраструктури, възможностите за междудисциплинарно изследване на наболели за обществото ни проблеми, в които наред с утвърдените учени се привличат и млади и перспективни изследователи.

Заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева изтъкна значимостта на научната инфраструктура SHARE ERIC и необходимостта последователно и неотклонно политиците да се убеждават във възможностите, които тя предоставя с анализирането на данните не само за България, но поставяйки нашата страна в европейски контекст.

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова от ИИОЗ – БАН и доц. Боряна Богданова от екипа на СУ „Св. Климент Охридски“ представиха резултатите по проекта до момента – изграждането на научен и административен капацитет за работа с панелни количествени данни от SHARE,  проведените информационни срещи с над 150 учени и експерти, както и публикациите по проекта.

Центърът е създаден и оборудван в рамките на проекта „Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа” (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – SHARE) на консорциум SHARE ERIC България по Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017 – 2023 г. Проектът се координира от института Макс Планк, Германия, а от българска страна – от Института за изследване на обществата и знанието на БАН, с ръководител гл. ас. д-р Екатерина Маркова и в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с координатор проф. д.икон.н. Желю Владимиров.