Българската академия на науките обявява две свободни позиции за длъжността „Юрисконсулт“ в отдел „Правна дейност“,

чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне и поддържане на вътрешно-ведомствена документация и информация, процесуално представителство по съдебни дела и обществени поръчки, подготовка и участие в разработване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: висше юридическо (завършено), степен „магистър“, удостоверение за юридическа правоспособност;
2. Компютърна грамотност: отлична компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word, Правно-информационни системи);
3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
5. Предходен опит като юрисконсулт НЕ се изисква;
6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.
Работно време: пълен работен ден
Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания,
моля изпратете своето CV и мотивационно писмо, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
На първия етап ще се проведе подбор по документи. Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втория етап;
Вторият етап ще се състои в решаване на тест и интервю.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се
съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора,
доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава
да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на
настоящия подбор.
Срок за подаване на документи до 10.09.2019 г. включително,
в Деловодството на БАН, ул. 15-Ноември № 1, на вниманието на отдел Правна дейност или на е-mail: g.angelova@cu.bas.bg