Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.2. История и  археология, научна специалност „История на България“ („Политическа дейност на българската възрожденска емиграция“) за нуждите на секция „Българите, Османската империя и Европа“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „Документалистика, архивистика, палеографика, включително историография и изворознание“ („Демографски аспекти на миграциите на населението в България при Третата българска държава“), за нуждите на секция „Помощни исторически науки и информатика“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ („Третата българска държава и българите в Западните Балкани“) за нуждите на секция „История на българския национален въпрос“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („Славянски извори за българската история“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.

Институтът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент за нуждите на секция „Средновековна история“ по направление 2.2. История и археология, научна специалност „Средновековна история“ („България и Дубровник през средните векове“), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Условията за участие в конкурса са определени в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за исторически изследвания при БАН. Документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 2, тел. 0899 09 02 16.