Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 16.09.2019г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН, бул.“Цариградско шосе” 72, гр.София  ще се проведе открито заседание на Научното жури за  публична защита на дисертационен труд на тема: «Разширени теории на гравитацията и тяхното приложение за неутронни звезди» на Калин Каменов Маринов редовен докторант към ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Теоретична и математическа физика)

Състав на Научното жури:

Председател:

  • Проф. дфн Пламен Божилов (ИЯИЯЕ – БАН) ( рецензия )

Членове:

  • Проф. дфн Стойчо Язаджиев (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( рецензия )
  • Чл.-кор. Емил Нисимов (ИЯИЯЕ – БАН) ( становище )
  • Доц. д-р Димитър Младенов (ФзФ – СУ „Св. Климент Охридски”) ( становище )
  • Проф. дфн Даниела Кирилова (ИА с НАО, БАН) ( становище )

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg.