Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“ на химик Василена Иванова Карабожикова

 

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 03.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Отлагане на сребро в слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен) и електрокаталитични свойства на полимерните покрития за окисление на кафеена киселина”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма „Физикохимия“

Председател на Научното жури: Дхн Димитър Стойчев

Научно жури:

Дхн Димитър Стойчев – рецензент,

Проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,

Проф. дхн Весела Цакова

Проф. дхн Стефан Армянов

Доц. д-р Гергана Райкова

 

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на

http://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/nauchni-stepeni/tekuschi-proceduri.php