Открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет, защита от DDoS[1] атаки и предоставяне на услуги от доставчик на Интернет за нуждите на БАН и звена на БАН”

[1] Под „DDoS атака“ се има предвид Атака тип отказ на услуга.

Преписка идентиф. номер ОП-5 / 2019 г.
Дата на създаване: 12.09.2019 г.

Разяснения изх. номер 63-00-317 от 11.10.2019 г. по чл. 33 от ЗОП по документацията на обществената поръчка. Публикувано на 11.10.2019 г. в 15:55 часа.

Решение номер ОП-5 от 10.09.2019 г. за откриване на процедурата. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.
Обявление изх. номер 12-00-105 от 10.09.2019 г. за поръчка. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.
Документация за участие – ZIP. Публикувано на 12.09.2019 г. в 15:35 часа.