Защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор” в Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София на Весела Петрова

Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 08 октомври 2019 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала “Акад Ксенофонт Иванов” на ИЕМПАМ-БАН, акад. Г. Бончев 25, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“ Проучвания върху маркерната роля на аминопептидазата А при рак на млечна жлеза чрез нови субстрати и инхибитори“

на Весела Симеонова Петрова,

докторант на задочна подготовка от ИЕМПАМ – БАН по професионално направление: 4.3. ” Биологически науки”, научна специалност: „Морфология” (шифър: 01.06.26).

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на ИЕМПАМ – БАН No.РД-15-70/17.07.2019 г.)

Вътрешни членове:

Проф. Нина Недева Атанасова, дбн

Проф. Евгени Пенев Кирацов, доктор

резервен член:

Проф. Димитър Стефанов Кадийски, дмн

Външни членове:

Проф. д-р Николай Лазаров, дмн – МУ – София

Проф. д-р Ивета Коева, доктор – МУ – Пловдив

Проф. Мариела Оджакова, доктор БФ на СУ

резервен член:

Доц. д-р Слави Делчев, доктор – МУ- Пловдив

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на института и са публикувани на интернет страницата на ИЕМПАМ- БАН: http://iempam.bas.bg/ann/announcements82.html