Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема “Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи” ще се проведе на 02.10.2019 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Вътрешни членове

акад. Чавдар Руменин (становище)

доц. д-р Август Иванов (становище)

резервен член – проф. д-р Анна Лекова

Външни членове

проф. д-р Анатолий Александров (рецензия)-ТУ – Габрово

проф. д-р Никола Колев, д.н. (рецензия), пенсионер

проф. д-р Иван Евстатиев (становище)– Русенски университет „Ангел Кънчев“, Русе

резервен член – проф. д-р Иво Илиев – ТУ – София

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИР-БАН и са публикувани на: http://ir.bas.bg/competitions/competitions.html