Институтът за литература при БАН, Катедрата по романистика на Софийския университет Св. Климент Охридски, Университетът Илия Чавчавадзе в Тбилиси, Университетът Екс-Марсилия и Националният институт за езиците и културите на Изтока (Париж) организират на 30 март – 1 април 2020 г. в Софийския университет интердисциплинарната научна конференция „Черно море като литературно и културно пространство (2): Народи и общности“.

Организаторите предлагат понятието „черноморско пространство“ да се освободи от рамките на приложните политология, политическа икономия и геополитика и да се положи като обект на хуманитаристиката. Опорно е понятието „литературно пространство”, разбирано в три смисъла: материална среда на съжителство на различни литератури; поле на конкуренция между литературите за символен капитал (в смисъла на социологията на културата на Пиер Бурдио, както е приложена в сравнителното литературознание от Паскале Казанова); матрица за производство на множества от пресичащи се и успоредни материално-идеални светове чрез въображение, спомен и възприятие (в смисъла на „литературната география“ на Шийла Хоунс и на „геокритиката“ на Бертранд Вестфал). Понятието „културно пространство“ се мисли от организаторите аналогично на литературното. При все неизбежната за начален етап от формирането на научно поле тематична широкообхватност, организаторите предлагат съсредоточаване върху изследователски сюжети, свързани с живота на етнокултурните и професионални общности в Черноморския регион. Как тези общности създават, унищожават, пренебрегват или използват черноморското литературно и културно пространство? Организаторите се надяват на литературоведски, историографски, езиковедски, фолклористични, етноложки, антроположки, археоложки, социологически, географски, изкуствоведски заявки и приноси. Особено ще се ценят заявки, съпоставящи или сравняващи опита на две или повече общности от региона.

Крайният срок за изпращане на предложения за доклади е 31 октомври 2019 г. Конкретните условия са посочени в обявата на сайта на конференцията: https://sites.google.com/view/blackseaesplit2sofia/home. Работни езици ще бъдат английският и френският. При спазване на допълнителните условия, посочени в обявата, може да бъде изнесен доклад и на български език.