Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 24.10.2019 г. от 16.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита  на дисертационен труд на тема „Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление 4.2. Химически науки, докторска програма “Електрохимия (вкл. химични източници на ток)”

Председател на Научното жури: проф. д-р Николай Божков

Научно жури:

  • доц. д-р Людмил Лютов – рецензент,
  • проф. дхн Райчо Райчев – рецензент,
  • доц. д-р Любомир Петков
  • проф. д-р Николай Божков
  • дхн Иван Кръстев

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИФХ-БАН и са публикувани на сайта на института.