Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.3. „Биологически науки“, научна специалност „Биофизика“, за нуждите на секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 41/21.05.2019 г., с единствен участник доц. д-р Сашка Бойчова Крумова и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 6.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 30.09.2019 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на доц. д-р Сашка Бойчова Крумова.

Научно жури:

  • проф. Стефка Танева, дн – Председател на Научното жури, становище,
  • чл.-кор. проф. Андон Косев, дн – рецензент,
  • проф. Румяна Бакалова-Желева, дн – рецензент,
  • доц. д-р Мирослава Жипонова – рецензент,
  • чл.-кор. проф. Илза Пъжева, дн – становище,
  • проф. д-р Виолета Великова – становище,
  • доц. д-р Анелия Добрикова – становище

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/sashka-krumova-professor/